«هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود بر نخواست که من

   به زندگی نشسته ام»-شاملو


 
نشسته ام تا شاید چیزی به رنگ مقدس فیروزه


فاصله های نا مقدس تا همه جا بی نهایت را پر کند


نشسته ام و می دانم


زمان تمامی ر نگ ها را


سفید خواهد کرد

/ 0 نظر / 5 بازدید