همه جا            کِ شی

 می لا

             له گون

           ز ایا

      غِ مُد

             دعیا

     نِ دون        شکنی پیا

   له ی ما

                             [که چی؟]    

/ 1 نظر / 5 بازدید
yas

ز تو گر تفقد و گر ستم، بُوَد آن عنایت و این کرم همه از تو خوش بُوَد ای صنم، چه جفا کنی چه وفا کنی